Biuro Zakwaterowań
Sopot - eholiday

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Turystyczne Sopot z siedzibą przy Placu Zdrojowym 2, 81-720 Sopot.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

Lokalna Organizacja Turystyczna o nazwie „Stowarzyszenie Turystyczne Sopot” posiada osobowość prawną i jest dobrowolnym, trwałym zrzeszeniem działającym na podstawie Ustawy z 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach” oraz Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r o Polskiej Organizacji Turystycznej, niniejszego statutu oraz regulaminów wydanych na jego podstawie.

 

§ 2.

Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne i prawne popierające cele Stowarzyszenia i zainteresowane jego działalnością.

 

§ 3.

1.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica, a jego siedzibą jest miasto Sopot.

2.Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

 

§ 4.

Stowarzyszenie może być członkiem lub założycielem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń, spółek oraz innych podmiotów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 5.

Stowarzyszenie używa pieczęci z nazwą i adresem, posługuje się znakiem (logo), wzór, którego zatwierdziło Walne Zebranie Członków.

 

II. CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 

§ 6.

Celem działalności Organizacji jest:

1.Kreowanie, upowszechnianie oraz promowanie wizerunku regionu ze szczególnym uwzględnieniem Sopotu jako miasta atrakcyjnego turystycznie i kulturalnie.

2.Promocja Sopotu jako destynacji turystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem promocji sektora usług konferencyjnych.

3.Integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym i kulturalnym regionu.

4.Zwiększanie liczby turystów przybywających do Sopotu.

5.Zwiększanie wpływów z turystyki.

6.Poprawa infrastruktury turystycznej i kulturalnej w Sopocie.

7.Stworzenie systemu informacji turystycznej oraz włączenie go w krajowe zarządzanie systemem informacji.

8.Współpracowanie z lokalnymi i regionalnymi organizacjami turystycznymi i kulturalnymi.

9.Inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej i kulturalnej.

10.Koordynowanie działań w zakresie turystyki i integracja branży.

11.Stworzenie platformy współpracy podmiotów gospodarczych turystyki z władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi.

12.Inicjowanie współpracy między podmiotami branży turystycznej a jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz upowszechnianie oraz transfer wiedzy i technologii.

13.Dbanie o zachowanie zasad zrównoważonego rozwoju turystyki, a w szczególności o zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych i uzdrowiskowych Sopotu.

 

§ 7.

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

1.Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, Polską Organizacją Turystyczną, regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi oraz podmiotami gospodarczymi, a także organizacjami społecznymi i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju turystyki i innymi podmiotami.

2.Tworzenie, koordynowanie i promocję produktów turystycznych Sopotu.

3.Realizację przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorców oraz na rzecz współpracy przedsiębiorców z instytucjami otoczenia biznesu oraz organizacjami badawczymi.

4.Tworzenie skupisk przedsiębiorców w ramach stref biznesu, parków przemysłowych oraz klastrów.

5.Realizowanie doradztwa i szkoleń.

6.Popularyzację wiedzy i podnoszenie kwalifikacji członków Stowarzyszenia.

7.Prowadzenie badań w zakresie turystyki, gromadzenie danych i ich analiza.

8.Prowadzenie informacji turystycznej.

9.Prowadzenie działalności wystawienniczej i wydawniczej.

10.Prowadzenie akcji promocyjnych w zakresie turystyki.

11.Dystrybucję materiałów i towarów promujących Sopot.

12.Prowadzenie współpracy z mediami.

13.Uczestnictwo w imprezach promocyjnych i handlowych, w tym giełdach i targach krajowych i zagranicznych

14.Organizowanie objazdów studyjnych.

15.Organizowanie konkursów i programów o tematyce turystycznej.

16.Opracowywanie kalendarzy imprez turystycznych, kulturalnych, sportowych i gospodarczych.

17.Organizowanie i prowadzenie dla członków Stowarzyszenia systemu usług w zakresie doradztwa prawnego, ekonomicznego, technicznego i organizacyjnego.

18.Organizowanie akcji, imprezy, zbiórki o charakterze lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym zmierzające do pozyskania środków materialnych przeznaczonych na działalność statutową.

19.Występowanie do organów władzy i administracji publicznej oraz do instytucji i organizacji zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia z postulatami, wnioskami, zapytaniami i opiniami dotyczącymi spraw związanych z sektorem turystycznym regionu.

20.Prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

 

III. CZŁONKOWIE

 

§ 8.

1.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2.Osoby fizyczne działają w Stowarzyszeniu osobiście. Osoby prawne działają przez swojego umocowanego przedstawiciela.

 

§ 9.

1.Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) członków zwyczajnych,

b) członków wspierających,

c) członków honorowych.

2.Członkiem zwyczajnym może być osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która działa na rzecz celów określonych w § 6. Statutu i złożyła pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, popierania jego celów i podejmowania działań do ich realizacji.

3.O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Rada Stowarzyszenia przez przyjęcie kandydatury zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

4.Członkiem wspierającym może być osoba prawna, osoba fizyczna, która zadeklarowała na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Rada Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji.

5.Członkiem honorowym może być osoba prawna lub osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla rozwoju turystyki w Sopocie oraz także taka, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia. Na wniosek Rady Stowarzyszenia godność Członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków w formie uchwały. Pozbawienie godności Członka honorowego następuje w tym samym trybie.  

 § 10.

1.Członek zwyczajny ma prawo do:

a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

b) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,

c) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Rady Stowarzyszenia o wykluczeniu siebie ze Stowarzyszenia,

d) korzystania ze statutowej działalności Stowarzyszenia, a zwłaszcza z porad, informacji, urządzeń, świadczeń i pomocy w zakresie prowadzonej działalności.

2.Członek zwyczajny obowiązany jest do:

a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

b) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

c) brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia, w szczególności Walnym Zebraniu Członków,

d) godnego reprezentowania swą postawą Stowarzyszenia oraz dbałości o dobre imię Stowarzyszenia.

3.Członek wspierający posiada prawa określone w § 10 ust. 1 pkt b) i d) oraz obowiązki określone w § 10 ust. 2, pkt a), b) i d).

4.Członkom wspierającym przysługuje prawo do korzystania z działalności promocyjnej i reklamowej- na oddzielenie negocjowanych warunkach.

5.Członkom honorowym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych, za wyjątkiem prawa głosu oraz czynnego i biernego prawa wyborczego. W szczególności członkowie honorowi mogą być zapraszani do uczestniczenia w pracach organów Stowarzyszenia, komisjach lub innych ciałach doradczych i opiniodawczych powoływanych przez Stowarzyszenie z prawem wyrażania opinii.

 

§ 11.

1.Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Radzie Stowarzyszenia,

b) śmierci członka, utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub likwidacji osoby prawnej,

c) wykluczenia z listy członków z powodu zawinionego naruszenia postanowień Statutu lub uchwał organów Stowarzyszenia, albo działania na szkodę Stowarzyszenia,

d) wykluczenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 6 miesięcy, po uprzednim pisemnym upomnieniu członka,

e) rozwiązania Stowarzyszenia.

2.W przypadku określonym w ust. 1 pkt c) i d) orzeka Rada Stowarzyszenia uchwałą, podając przyczyny wykluczenia.

3.Osoba wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Walne Zebranie Członków ma obowiązek rozpatrzyć odwołanie na najbliższym posiedzeniu. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

4.Do osób, którym odmówiono przyjęcia w poczet członków stosuje się odpowiednio zasady określone

w ust. 3.

 

IV.WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§ 12.

1.Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków,

b) Rada Stowarzyszenia,

c) Komisja Rewizyjna,

d) Zarząd.

 

Walne Zebranie Członków

 

§ 13.

1.Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

b) z głosem doradczym - członkowie wspierający i honorowi.

3.Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

4.Sprawozdawcze, zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Radę Stowarzyszenia raz w roku, w terminie do 30 czerwca.

5.Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący.

6.Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany jest każdorazowo w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów obecnych członków spośród członków Stowarzyszenia.

7.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Rada Stowarzyszenia lub Zarząd, a w przypadkach określonych w ust. 8 oraz § 15 ust. 12 lit. d) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

8.Rada Stowarzyszenia zobowiązana jest zwołać Walne Zebranie Członków także na żądanie co najmniej 10 członków Stowarzyszenia na termin przypadający w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia wniosku. W przypadku niezwołania Zebrania w terminie przez Radę, Zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna.

9.O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Rada Stowarzyszenia powiadamia Członków co najmniej na 10 dni przed terminem zebrania wraz z informacją o porządku obrad, listem poleconym, faksem lub pocztą elektroniczną.

10.Walne Zebranie Członków jest uprawnione do podejmowania uchwał w przypadku obecności w pierwszym terminie co najmniej 50% liczby członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie podanym w zawiadomieniu bez względu na ilość obecnych.

11.Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.  

12.Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

a) uchwalanie i zmiana Statutu Stowarzyszenia,

b) określanie liczby członków Rady oraz ich wybór i odwołanie,

c) wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej,

d) uchwalanie i przyjmowanie wykonania budżetu Stowarzyszenia, w tym ustalanie wysokości składek,

e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Rady Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,

f) udzielanie corocznie absolutorium dla Zarządu, Rady Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,

g) uchwalanie programów działania Stowarzyszenia,

h) uchwalanie wiążących dla Rady Stowarzyszenia wytycznych co do kierunków oddziaływania na kształtowanie przepisów wspierających rozwój branży oraz na organy stanowiące prawo,

i) uchwalanie regulaminów działania Stowarzyszenia i jego organów,

j) nadawanie godności członka honorowego,

k) podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu Stowarzyszenia z krajowych i międzynarodowych organizacji,

l) rozpatrywanie odwołań od decyzji Rady Stowarzyszenia w wypadkach wskazanych przez Statut,

m) podejmowanie decyzji dotyczącej zaciągania zobowiązań lub rozporządzenie prawem przekraczających kwotę 300.000 zł,

n) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

 

Rada Stowarzyszenia

 

§ 14.

1.Rada Stowarzyszenia nadzoruje całokształt działalności Stowarzyszenia i określa kierunki jego działania w granicach wynikających ze Statutu i uchwał Walnego Zebrania Członków.

2.Rada Stowarzyszenia jest powoływana i odwoływana przez Walne Zebranie Członków i składa się z 5-7 członków, w tym przewodniczącego. W tych granicach liczbę członków Rady ustala Walne Zebranie w drodze uchwały.

3.Kandydaci na członków Rady Stowarzyszenia wybierani są spośród członków Stowarzyszenia, przy czym 2 członków Rady wybieranych jest wyłącznie spośród kandydatów rekomendowanych przez Gminę Miasta Sopotu.

4.Zgłaszanie kandydatur do Rady Stowarzyszenia dokonuje się podczas Walnego Zebrania, ustnie do protokołu komisji skrutacyjnej lub pisemnie do Biura Stowarzyszenia przed Walnym Zebraniem.

5.Wybór członków Rady Stowarzyszenia spośród zgłoszonych kandydatur dokonuje się w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia dla każdej kandydatury osobno.

6.Do Rady Stowarzyszenia powołani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów, nie mniejszą jednak niż 50% wszystkich oddanych głosów. W przypadku nieobsadzenia mandatu lub równej liczby głosów przeprowadza się kolejne głosowanie spośród zgłoszonych wcześniej kandydatów, w którym kandydat przechodzi zwykłą większością głosów.

7.Kadencja Rady Stowarzyszenia trwa 3 lata. Ponowny wybór jest dopuszczalny pod warunkiem uzyskania absolutorium.

8.Po upływie kadencji Rada Stowarzyszenia pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowej Rady Stowarzyszenia.

9.Odwołanie Rady Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.

10.W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Rady Stowarzyszenia w trakcie kadencji, jej skład osobowy musi zostać uzupełniony przez Radę spośród członków Stowarzyszenia w drodze kooptacji. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć ½ liczby członków pochodzących z wyboru. Uzupełnienie składu organu następuje na okres do najbliższego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które podejmuje decyzję w sprawie zatwierdzenia dokooptowanych członków Rady.

11.Nieudzielenie absolutorium Radzie Stowarzyszenia jest równoznaczne z wnioskiem o jej odwołanie. W związku z powyższym dotychczasowa Rada Stowarzyszenia zobowiązana jest do zwołania w ciągu 1 miesiąca Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w celu wyboru nowej Rady Stowarzyszenia.

12.Rada Stowarzyszenia konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu Rady.

13.Członkowie Rady Stowarzyszenia wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia.  

14.Do kompetencji Rady Stowarzyszenia należy:

a) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

b) nadzór nad działalnością Stowarzyszenia,

c) nadzór nad realizacja prac Zarządu Stowarzyszenia,

d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu stowarzyszenia,

e) składanie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdań ze swojej działalności oraz opinii w zakresie:

i)) głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,

ii)) składu osobowego i charakteru zatrudnienia członków Zarządu,

iii)) zatwierdzenia sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Zarządu,

iv)) zatwierdzenia rocznych planów finansowych i działalności Stowarzyszenia,

f) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz zawieranie z nimi umów, w tym określanie wynagrodzenia i innych warunków świadczenia pracy, a w przypadku członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – wykonywanie innych czynności z zakresu prawa pracy,

g) zwoływanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

h) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego powyżej kwoty 100.000 zł., z tym, że zaciągniecie zobowiązania powyżej kwoty 200.000 zł wymaga dodatkowo uchwały Komisji Rewizyjnej, a powyżej kwoty 300.000 zł. - uchwały Walnego Zebrania Członków,

i) przyjmowanie nowych i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

j) podejmowanie uchwał o utworzeniu lub przystąpieniu do krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń, spółek oraz innych podmiotów,

k) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia,

l) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,

m) podejmowanie uchwał dotyczących wykonywania uprawnień Stowarzyszenia w podmiotach utworzonych przez Stowarzyszenie lub podmiotach, w których Stowarzyszenie uczestniczy, a także bieżące monitorowanie sytuacji tych podmiotów i nadzór nad przedstawicielami Stowarzyszenia w tych podmiotach,

n) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania i odwołania przedstawicieli Stowarzyszenia w podmiotach utworzonych przez Stowarzyszenie lub podmiotach, w których Stowarzyszenie uczestniczy.

15.Decyzje Rady Stowarzyszenia są podejmowane w drodze uchwały, zapadającej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady. W wypadku, gdy w głosowaniu nad podjęciem uchwały ilość głosów za jak i przeciw jest równa, decydujące znaczenie ma głos Przewodniczącego Rady.

16.Członkowie Rady Stowarzyszenia mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

17.Członkowie Rady Stowarzyszenia mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Stowarzyszenia, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Stowarzyszenia. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia. Rada Stowarzyszenia może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków zdalnego porozumiewania się. Uchwała podjęta przez Radę Stowarzyszenia w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków zdalnego porozumiewania się jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Stowarzyszenia zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W trybie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie mogą być podejmowane uchwały dotyczące wyborów Członków Zarządu Stowarzyszenia, ich odwołania i zawieszania.

18.Szczegółowy zakres, zasady oraz tryb postępowania Rady Stowarzyszenia może określić regulamin Rady Stowarzyszenia uchwalony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 15.

1.Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia pod względem legalności, a w przypadku działalności finansowej również pod względem rzetelności, gospodarności i celowości i działa niezależnie od Rady Stowarzyszenia i Zarządu.

2.Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata. Ponowny wybór jest dopuszczalny pod warunkiem uzyskania absolutorium.

3.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.

4.Zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia dokonuje się podczas Walnego Zebrania, ustnie do protokołu komisji rekrutacyjnej lub pisemnie do Biura Stowarzyszenia przed Walnym Zebraniem.

5.Wybór członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia spośród zgłoszonych kandydatur dokonuje się w głosowaniu tajnym dla każdej kandydatury osobno.

6.Do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia powołani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów, nie mniejszą jednak niż 50% wszystkich oddanych głosów. W przypadku nieobsadzenia mandatu lub równej liczby głosów przeprowadza się kolejne głosowanie, w którym kandydat przechodzi zwykłą większością głosów.

7.Po upływie kadencji Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowej Komisji Rewizyjnej.

8.Odwołanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.

9.W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tego organu jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów uzupełniających.

10.Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu Komisji.

11.Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wybierają ze swojego grona Przewodniczącego.

12.Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego powyżej kwoty 200.000 zł., z tym, że zaciągniecie zobowiązania powyżej kwoty 300.000 zł. wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków,

c) występowanie do Rady Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

d) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Radę Stowarzyszenia lub Zarząd z jego statutowych obowiązków,

e) prawo żądania zwołania posiedzenia Rady Stowarzyszenia,

f) opiniowanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Zarządu oraz Rady Stowarzyszenia,

g) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Radzie Stowarzyszenia i Zarządowi Stowarzyszenia,

h) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

13.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.  

14.Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie.

15.Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

16.W przypadku określonym w § 15 ust. 12 pkt e) posiedzenie Rady Stowarzyszenia winno być zwołane nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

 

Zarząd

 

§ 16.

1.Zarząd jest organem Stowarzyszenia powołanym do reprezentowania i prowadzenia bieżącej działalności Stowarzyszenia.

2.Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

3. Zarząd liczy od 2 do 3 osób z czego 1 Członek Zarządu jest wskazany przez Gminę Miasta Sopot, pozostała liczba Członków Zarządu wybierana jest w drodze otwartych konkursów przez Radę Stowarzyszenia.

4.Liczba członków Zarządu ustalana jest uchwałą Rady Stowarzyszenia.

5.W wypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy, składa się on z Prezesa i Wiceprezesa lub Prezesa i dwóch Wiceprezesów Zarządu.

6.Członkami Zarządu mogą być osoby nie będące członkami Stowarzyszenia lub przedstawicielami członków Stowarzyszenia.

7.Powołania członków Zarządu na stanowiska Prezesa i Wiceprezesa dokonuje Rada Stowarzyszenia.

8.Jeżeli członek Zarządu ma być pracownikiem etatowym to tryb, warunki zatrudnienia i wynagrodzenia określa Rada Stowarzyszenia.

9.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie.

10.Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Przy Zarządzie dwuosobowym do powzięcia uchwał konieczna jest obecność obu członków Zarządu. W przypadku Zarządu trzyosobowego do powzięcia uchwał konieczna jest obecność co najmniej dwóch członków Zarządu.

11.W wypadku, gdy w głosowaniu nad podjęciem uchwały Zarządu ilość głosów za jak i przeciw jest równa, decydujące znaczenie ma głos Prezesa Zarządu.

12.Nieudzielenie absolutorium Zarządowi jest równoznaczne z wnioskiem o jego odwołanie.

13.Szczegółowy zakres, zasady i tryb postępowania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Radę Stowarzyszenia.

14.Do kompetencji Zarządu należy:

a) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz uchwał Rady Stowarzyszenia,

c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

d) prowadzenie i administrowanie Biurem Stowarzyszenia,

e) zarządzanie pracą pracowników Biura Stowarzyszenia, w tym zatrudnianie i zwalnianie pracowników,

f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

g) powoływanie stałych i doraźnych komisji oraz tworzenie w ramach majątku Stowarzyszenia funduszy dla określonych zadań,

h) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

i) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego do kwoty 20 000zł,

j) zaciągniecie zobowiązania powyżej kwoty 20.000 zł. wymaga uchwały Rady Stowarzyszenia, powyżej kwoty 200.000 zł wymaga uchwały Komisji Rewizyjnej, a powyżej kwoty 300.000 zł. - uchwały Walnego Zebrania Członków,

k) zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i innymi organizacjami,

l) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

m) pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania Stowarzyszenia,

n) przygotowywanie projektów rocznych planów działalności i finansowych Stowarzyszenia,

o) opracowanie planów rozwojowych Stowarzyszenia, budżetu na kolejne lata rok oraz sporządzanie bilansu,

p) składanie Radzie Stowarzyszenia i Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdania ze swojej działalności.

 

V.MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 

§ 17.

 

1.Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2.Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a) składki członkowskie,

b) darowizny, zapisy i spadki,

c) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia),

d) dotacje,

e) zbiórki publiczne,

f) środki z funduszy unijnych i krajowych.

3.Składki członkowskie powinny być wpłacane z góry, rokrocznie w terminie do 31 marca każdego roku. W przypadku nabycia członkostwa w Stowarzyszeniu w dniu następującym po zakończeniu I kwartału danego roku, składka członkowska naliczana jest proporcjonalnie do ilości dni bycia członkiem i płatna jest najpóźniej do 10. następnego dnia miesiąca po przystąpieniu.

4.Wysokość składek określana jest corocznie w uchwale Walnego Zebrania Członków, w wypadku niepodjęcia uchwały w tym zakresie obowiązują stawki przyjęte w roku poprzednim. Uchwała może różnicować wysokość składki dla poszczególnych grup członków (osoby fizycznie nieprowadzące działalności gospodarczej, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy ze zróżnicowaniem zależnym od rozmiarów prowadzonej działalności oraz Gmina Miasta Sopotu i inne osoby publicznoprawne). Składka w wysokości przekraczającej 10-krotność składki najniższej może być stosowana jedynie za zgodą zainteresowanego członka. W przypadku Gminy Miasta Sopot składka na kolejny rok wynosi 20 % zebranej przez Gminę opłaty uzdrowiskowej za okres od 15 września roku poprzedniego do 15 września roku kalendarzowego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Walne Zebranie Członków może zwolnić członka od zapłaty składki w całości lub części.  

5.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym wywołujących skutki majątkowe, wymagane jest działanie co najmniej dwóch Członków Zarządu, wszystkie faktury (przelewowe oraz gotówkowe), przed przekazaniem do płatności powinny mieć podpis co najmniej dwóch członków Zarządu, członkowie Zarządu mają pełen wgląd w księgowość Stowarzyszenia.

7.Zawieranie umów, których termin obowiązywania wykracza poza kadencję aktualnego Zarządu, wymaga akceptacji Rady STS.

 

§ 18.

 

1.Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Stowarzyszenie przeznacza wypracowany zysk na cele związane z realizacją przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorców oraz na rzecz współpracy przedsiębiorców z instytucjami otoczenia biznesu oraz organizacjami badawczymi.

2.Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest:

1) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),

2) Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),

3) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),

4) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),

5) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z),

6) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z),

7) Działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.B),

8) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C),

9) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),

10) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),

11) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),

12) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),

13) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),

14) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A),

15) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B),

16) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),

17) Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z),

18) Działalność związana z organizacja targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),

19) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),

20) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),

21) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z),

22) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z),

23) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z).

24) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61. Z),

25) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),

26) Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z),

27) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),

28) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),

29) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),

30) Działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z),

31) Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z),

32) Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyborów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.81.Z)

33) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.82.Z)

34) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.89.Z)

35) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z)  

36) Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z)

37) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z)

38) Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących (PKD 46.44.Z)

39) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z)

40) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z)

41) Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z)

42) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)

43) Ruchome placówki gastronomiczne (PKP 56.10.B)

44) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) (PKD 56.21.Z)

45) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z)

46) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),

47) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)

48) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z)

 

VI. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 

§ 19.

1.Uchwalenie statutu lub jego zmiana wymaga bezwzględnej większości głosów Walnego Zebrania Członków.

2.Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów.

3.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

4.W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej.

 

VII. PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 20.

1.Niniejszy Statut został uchwalony przez Założycielskie Zebranie Członków w dniu 21 grudnia 1996 r. i zmieniony w dniach:

13 kwietnia 2000 r.,

14 listopada 2002 r.,

16 grudnia 2004 r.,

10 grudnia 2009 r.,

16 listopada 2011 r.

20 października 2015 r. 

20 czerwca 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut Stowarzyszenia Turystycznego Sopot

Statut STS uchwalony dnia 20.06.2017 roku